Telefon
WhatsApp

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri

  • Anasayfa
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri

 

DR. MEHMET ÇALAK İş Sağlığı ve Güvenliği( İSG) UZMANI

Bilgi almak için bizlere WhatsApp 7/24 canlı destek hattından ulaşabilirsiniz veya +90 532 290 8809 hattından bizlere ulaşabilirsiniz.

Mehmet Çalak 10 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği( İSG) Uzmanı olarak birçok büyük firmada hizmet vermiştir ve vermektedir. Forum İstanbul, Mall OF İSTANBUL, İstanbul Ziraat bankaları, Aras Kargo Şubeleri ve birçok İşletmenin İSG Uzmanlığını yapmış 30 yıldan fazla tecrübesi ile hizmet sağlamıştır. Bizlere ulaşarak siz de hizmet alabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği( İSG) Hizmetlerinde profesyonellik, uygun maliyet ve bireysel/ kurumsal çözümler birlikte sunulmalıdır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinde profesyonellik kadar maliyet etkilik de günümüzde ön plana çıkmaktadır.

Düşük maliyetle yüksek kaliteli İSG hizmetlerini sunmak için bireysel çözümler en etkili seçeneklerden biridir.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG); işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.
Sağlık; Bedensel , ruhsal, zihinsel ve sosyal açılardan tam bir iyilik hali demektir.

Güvenlik kavramı ise ölüm, meslek hastalığı, yaralanma, ekipman kaybı ve çevre tahribatına neden olabilecek risklerin an aza indirilmesi demektir.


Böylece İSG, çalışanların sağlık ve güvenliğini en üst seviyede tutulmasını, üretimin veya hizmetin devamlılığını ve işletmenin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını hedeflemekte ve odağına en önemli değer olan insanı koymaktadır.


Ülkemizde iş yaşamında sağlık ve güvenliği sağlama konusundaki faaliyetler her ne kadar 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle hayatımıza girmiş olarak görünse de sağlık ve güvenlik kültürünün temelleri 1850’li yıllarda atılmış ve özellikle son yıllarda gelişim göstermiştir.

Bugün Anayasa başta olmak üzere 3 yasa, 1 tüzük ve 33 yönetmenlik İş Sağlığı ve Güvenliğinin uygulanması zorunlu hale getirmiştir.

İSG ciddi olduğu kadar bilimsellik, profesyonellik ve tecrübe isteyen bir alandır.
Bu nedenle İSG hizmetleri aşağıdaki ekip tarafından yürütülmektedir;

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Proaktif bir süreç olan İSG hizmetleri işyeri kuruluş aşamasından başlar ürünün veya hizmetin tüketimine kadar tüm aşamaları kapsar.

İSG aslında bilimsel teknik bir kültürdür. Bu nedenle ilk eğitim ve uygulamalar ailede başlanmalıdır. Güvenli bireyler, güvenli evler, güvenli sokaklar, güvenli şehirler ve güvenli ülkelerden oluşan güvenli bir dünya hedeflenmelidir

İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak. "işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır" diyebiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği - İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüge giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.

Çalışanları Güvenliğini Sağlamak: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

Amaçlarından da anlaşılabileceği gibi iş sağlığı ve güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar sırasında da tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır. Çalışma alanı ise, tüm iş kollarını kapsar. Doğal olarak da her iş kolunda bazı farklılıklar gösterir. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalara rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının istenilen düzeye indirgenemediği tespit edilmiştir. Meslek hastalıkları yeterli düzeyde tespit edilememekte ancak iş kazaları büyük oranda tespit edilebilmektedir. Meydana gelen iş kazaları sonucu kesikler, yaralanmalar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, cilt hastalıkları, kırıklar, organ kayıpları, ölümler ve toplu ölümler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliğini tek cümleyle özetleyecek olursak; “insan merkezli yaklaşımın adıdır” demek uygun olacaktır.

İSG Ekiplerinin Oluşturulması
İSG bir ekip işidir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde olan işyerlerinde isg kurulu kurma ve tehlike sınıfına göre değişen aralıklarla (az tehlikeli: 3 ayda 1, tehlikeli 2 ayda 1, çok tehlikeli ayda 1) toplanma ve işletmenin isg ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma ve karara bağlama yükümlülüğü vardır. Genel olarak iş sağlığıyla ilgili uygunsuzlukları işyeri hekimi, iş güvenliğiyle ilgili olanları ise iş güvenliği uzmanı belirler ve isg kuruluna sunar. Kurulda ayrıca işveren vekili ve çalışan sayısına göre değişen sayıda çalışan temsilcisi bulunur.

Kısacası işletme İSG'yi çalışanların görüşlerine yer vererek, bir ekip halinde yürütmelidir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en yetkin kişiler olsa da, isg risklerini işi sürekli yapan insanlar kadar detaylı göremeyebilirler. İSG konusunda en verimli sonuç, bütün çalışanları işin içine katarak alınacaktır.